Obowiązek informacyjny RODO
Get-Sales.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

GETSALES GROUP Sp. z o.o., ul. Smolna 13A/178, 61-008 Poznań
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000901092, NIP: 7822897729, REGON: 388962787, Kapitał zakładowy: 5000,00 PLN

Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych wysyłając wiadomość e-mail na adres rodo@get-sales.pl.

Pani/Pana dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora.

Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG, dalej: RODO), który umożliwia przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia kampanii marketingowej przez Administratora, nie dłużej niż 1 miesiąc od daty ich zebrania.

 

Informujemy, że Pani/Pana dane zostały pozyskane z publicznych baz danych, znajdujących się w Internecie. Możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe na rzecz podmiotu, który realizuje na naszą rzecz usługi w zakresie zarządzania wysyłką korespondencji elektronicznej, tj. Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli nie jesteście Państwo zainteresowani naszymi wiadomościami prosimy o informację w odpowiedzi na otrzymanego e-maila. Państwa dane zostaną wtedy usunięte.

Scroll to Top