Polityka prywatności get-sales.pl

Poniższa Polityka prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Polityka prywatności określa także zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu.

§ 1 Definicje

Pojęciom użytym w niniejszej Polityce prywatności należy nadać następujące znaczenie:

 • a) Serwis - serwis internetowy działający pod adresem get-sales.pl

 • b) Operator - get-sales Paweł Kobusiński, prowadzący działalność pod adresem: ul. Smolna 13c, lok. 97, 61-008 Poznań, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 782 286 00 63, będący podmiotem zarządzającym Serwisem oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • c) Administrator – podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Serwisu.

 • d) Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu

 • e) Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • f) Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2 Administrator danych osobowych

W związku z korzystaniem z Serwisu Operator przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Ich administratorem jest get-sales Paweł Kobusiński, prowadząca działalność pod adresem: ul. Smolna 13c, lok. 97, 61-008 Poznań, NIP: 782 286 00 63. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem wysyłając wiadomość na adres rodo@get-sales.pl

§ 3 Cele przetwarzania danych osobowych
 • 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z zapisywaniem w jego ramach danych w zakresie adresu IP oraz danych dotyczących urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. Dane te przetwarzane są w celu umożliwienia prawidłowego wyświetlania strony oraz zapobiegania usterkom, a także przeciwdziałaniu naruszeniom prawa. ich przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, pozwalający na przetwarzanie danych osobowych, stosownie do treści przepisu przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

 • 2. W przypadku danych osobowych, które są przetwarzane w związku z wykorzystywaniem w ramach Serwisu plików cookies, prawną podstawą do przetwarzania tych danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia. który mówi o tym, że przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Takim prawnie uzasadnionym celem Administratora są właśnie cele związane z wykorzystaniem plików cookies, takie jak: kontrola ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenie statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowanie działań marketingowych, zapobieganie błędom i usterkom technicznym, zapewnienie bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

 • 3. Jeżeli korzysta Pani/Pan z formularza kontaktowego w ramach Serwisu kontaktuje się z nami telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej przy wykorzystaniu danych teleadresowych podanych w Serwisie, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe (zawarte w treści formularza) w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie i dalszy kontakt. Stanowi to nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.

§ 4 Przekazywanie danych osobowych
 • 1. W związku z korzystaniem z Serwisu, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingowe.

 • 2. Ponadto, w związku ze stosowaniem w ramach Serwisu plików cookies, dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Serwisu usługi związane z możliwością analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników, w szczególności rejestrowania ilości wejść oraz tworzenia statystyk w tym zakresie – tzn. Google Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii oraz Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA oraz podmiotom zarządzającym portalem społecznościowym Facebook – tzn. Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii i Facebook, Inc. z siedzibą w Kalifornii USA.

 • 3. W związku z korzystaniem w ramach Serwisu z usług Google Analytics, Google AdSense, Google Adwords, Google Search Console oraz Facebook Pixel, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do Google Ltd oraz Facebook, Inc. Podmioty te przystąpiły i uczestniczą w programie Tarcza Prywatności, zapewniającym odpowiedni poziom zabezpieczeń danych osobowych względem osób, których dane dotyczą, zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

§ 5 Czas przechowywania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe przez następujący okres:

 • 1) dane osobowe, zapisane w ramach logów Serwisu, takie jak adres IP czy też informacje o urządzeniu przechowywane są przez okres 12 miesięcy od dnia odwiedzin Serwisu,

 • 2) jeżeli udzieliła Pani/Pan zgody na korzystanie z plików cookies, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak korzystasz ze strony oraz przez okres do 26 miesięcy po jej opuszczeniu, chyba że wcześniej usuniesz swoje pliki cookies ze swojego urządzenia lub zablokujesz ich stosowanie,

 • 3) jeżeli Pani/Pan napisała do nas za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w ramach Serwisu lub skontaktowała za pomocą danych teleadresowych podanych na stronie internetowej, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe tak długo jak długo trwa kontakt. Po jego zakończeniu oraz upływie 3 miesięcy, Administrator usuwa dane osobowe, które pozyskaliśmy w ten sposób.

§ 6 Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 • a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą,

 • b) żądania sprostowania danych osobowych,

 • c) żądania usunięcia danych osobowych,

 • d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • e) wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, ma Pani/Pan prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


§ 7 Rodzaje Cookies

W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 • 1) Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

 • 2) Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • 3) Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • 4) Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 8 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika
 • 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

 • 2. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie

 • 3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 9 Wymagania Serwisu
 • 1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 • 3. Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

§ 10 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.